Yuen Ren Chao

Yuen Ren Chao

Fellow: Awarded 1954
Field of Study: Linguistics
Fellow: Awarded 1968
Field of Study: Linguistics

Competition: US & Canada

University of California, Berkeley

Scroll to Top